Erik Back - KR8 Consultancy

Springendal – de Mosbeek

Springendal – Dal van de Mosbeek is een zeer gevarieerd natuurgebied dat in de gemeenten Tubbergen en Dinkelland ligt. Kenmerkend voor dit gebied is het oude kleinschalige cultuurlandschap in de dalen dat afgewisseld wordt met heide, bos en beekjes. Het gebied is rijk aan bronnen en we vinden er droge en vochtige heide, jeneverbes en grasland. Springendal- Dal van de Mosbeek is een Natura 2000-gebied. Dat betekent dat het een zorgvuldig beheer verdient. Dit beheer is vastgelegd in een beheerplan waarin een aantal maatregelen staan. Het gaat in dit gebied vooral om het herstel en uitbreiding van de ‘vochtige alluviale bossen’, ofwel de bossen aan de randen van de beekjes en het ontwikkelen van kleinschalig grasland.

Deze maatregelen hebben gevolgen voor mensen die in het gebied wonen en werken. Ze roepen in sommige gevallen zelfs weerstand op. Kr8 Consultancy is gevraagd om het proces in goede banen te leiden. Om dit zo optimaal mogelijk te doen, zijn we gestart met het inventariseren van de belangen van alle betrokkenen. Daarna hebben we een gesprekstafel in het leven geroepen waaraan de diverse groeperingen plaatsnemen. Zij leveren input en kennis aan de professionals die gesprekken voeren met alle eigenaren van de percelen. Op basis van deze uitkomsten is er een inrichtingsplan opgesteld. KR8 Consultancy vervulde hierbij de rol van onafhankelijk voorzitter.