Erik Back - KR8 Consultancy

Engbertsdijksvenen

Engbertsdijksvenen is een uniek natuurgebied van 1000 ha groot. Het ligt aan de grens met Duitsland en strekt zich uit over de gemeentegrenzen van de gemeenten Twenterand, Ommen-Hardenberg en Tubbergen. Kenmerkend voor dit gebied is dat er nog een actieve hoogveenkern aanwezig is. In vroeger tijden was er veel meer hoogveen te vinden, maar dit is in de loop der jaren voor het overgrote deel afgegraven. We vinden er nu vooral nog droge en natte heide en berkenbos.

Engbertsdijksvenen is een van de 24 Natura 2000 gebieden in Overijssel waarvoor een beheerplan is opgesteld. In het kader van de PAS-gebiedsanalyse (Programma Aanpak Stikstof) is bepaald dat er een aantal herstelmaatregelen nodig zijn. Voor dit gebied zijn dat maatregelen die het behoud en herstel van het actief hoogveen en de droge heide mogelijk maken. Om dit te realiseren, is het nodig om het gebied te ‘vernatten’. Hoe dit moet gebeuren, wordt momenteel onderzocht binnen het project ‘Planvorming Engbertsdijskvenen’. Een team met onder andere een hydroloog gaat aan de slag met het detailleren en uitwerken van de gebiedsanalyse om uiteindelijk te komen tot een voorstel voor het nemen van maatregelen en een inrichtingsplan.

Het vernatten van het gebied kan gevolgen hebben voor de mensen die rond het gebied wonen en werken. Een zorgvuldig proces is nodig om draagvlak bij alle betrokkenen te krijgen. Kr8 Consultancy is door de provincie Overijssel gevraagd om in eerste instantie in de rol van Kwartiermaker alle belangen van betrokkenen te inventariseren. Op basis van de uitkomsten van deze inventarisatie is er een Bestuurlijke Advies Commissie samengesteld waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn. KR8 Consultancy verzorgt het onafhankelijk voorzitterschap van deze commissie en heeft de rol van Manager Procesbeheersing van het gehele project.